SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendia
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Liens
  Annonces diverses  
  DAWNE FOTOGRAFIE Z BIBLIOTEKI POLSKIEJ W PARYŻU ON-LINE  
 HOME > Annonces diverses
 Annonces diverses
 

Académie Polonaise des Sciences
Centre Scientifique à Paris

74, rue Lauriston – 75116 Paris

 
19 et 20 septembre 2019

4e colloque international Maria Szymanowska (1789-1831) et son temps

 

Être juive dans l'Europe de Maria Szymanowska

TALENTS, AMBITIONS, PERSPECTIVES

 

Informations et programme complet


.....................................................................

 

 

Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP we Francji :

1)   telefonicznie, nr tel.: + 33 1 43 17 34 71 ; nr tel.: + 33 1 43 17 34 82 

2)   e-mailowo: paris.wk.info@msz.gov.pl  z dopiskiem: WYBORY_PE2019

3)   pisemnie, na adres: 3, rue de Talleyrand, 75007 Paryż

4)   ustnie: w siedzibie Konsulatu

5)   faksem, nr faksu: +33 1 43173434

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie)

 
.....................................................................
 
 
Médaillons et médailles dans les collections de la SHLP/BPP
 
 

.....................................................................

DOROCZNE SPOTKANIE STAŁEJ KONFERENCJI

MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE W PARYŻU

 

W dniach od 29 sierpnia do 1 września 2018 r. obradowała, po raz czterdziesty z kolei od Jej powstania w 1979 r., Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Uczestnicy, zrzeszeni w ponad dwudziestu instytucjach polskich poza granicami Kraju działających na 3 kontynentach opiekujących się  polskim dziedzictwem, spotkali się w tym roku w Bibliotece Polskiej w Paryżu obchodzącej w tym roku 180 rocznicę istnienia.

Temat tegorocznej konferencji był następujący: „W drodze do Niepodległości. Ślady działań w archiwach, dokumentach i publicystyce państwowej, lokalnej i polonijnej w krajach zamieszkiwanych przez Polaków”.

Uczestników przywitał p. Kazimierz Piotr Zaleski, Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu jako gospodarz spotkania. Do uczestników zwrócił się, J.E. P. Tomasz Młynarski, ambasador RP we Francji, który wieczorem przyjął delegatów w siedzibie ambasady. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  reprezentował sekretarz stanu w tym Ministerstwie p. Jarosław Sellin. W swoim wystąpieniu  podkreślił rolę i znaczenie zrzeszonych w MAB instytucji dla ochrony polskiego dziedzictwa i jego propagowania a także zapowiedział, że stworzone zostały warunki prawne do udzielania im przez Państwo Polskie pomocy finansowej, która w pierwszej kolejności zostanie skierowana do Biblioteki Polskiej w Paryżu.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele instytucji krajowych, m.in. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Instytutu Pamięci Narodowej z ich szefami na czele.

Wygłoszono ponadto dwanaście ciekawych odczytów, w których przedstawiono i scharakteryzowano  przechowywany w zbiorach instytucji MAB zbiory archiwalne i biblioteczne oraz inne odnoszące się do okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości w 1918 r. ukazujące m.in. zaangażowanie środowisk polonijnych oraz społeczeństw i władz oficjalnych państw w ten proces.

Konferencja mogła sie odbyć dzięki wsparciu finansowemu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, które od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku interesuje się działalnością instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji MAB i wspiera finansowo jej doroczne spotkania. W tegorocznym wydarzeniu ważną rolę pomocniczą przy organizacji spotkania odegrało działające w Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Na zakończenie spotkania delegaci mieli okazję odwiedzić członka MAB - Zamek w Montrésor gdzie zostali przyjęci przez Panie Marię i Wiridiannę Rey, właścicielki zamku które przedstawiły jego bogate zbiory gromadzone z pietyzmem  od lat 40tych XIX w.

Warto przytoczyć poniżej jakie instytucje były obecne w tym roku w Paryżu: Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchard Lake (Stany Zjednoczone), Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii w Londynie, Biblioteka Polska im. I. Domeyki w Buenos Aires, Biblioteka Polska przy Polskim Ośrodku Spoleczno-Kulturalnym w Londynie, Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku, Fundacja Rzymska Margrabiny J. S. Umiastowskiej w Rzymie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce z Nowego Jorku, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Kościół i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie, Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii/Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie, Muzeum Kościuszki w Solurze (Szwajcaria), Muzeum Polskie w Rapperswilu (Szwajcaria), Muzeum Polskie w Ameryce z Chicago, Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie, Polska Misja Katolicka we Francji (Paryż), Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz w Montrealu, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce z Nowego Jorku, Studium Polski Podziemnej z Londynu, Towarzystwo Historyczno-Literackie/Biblioteka Polska w Paryżu oraz Zamek w Montrésor. Niestety, niektóre inne instytucje nie mogły być w tym roku reprezentowane: Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej i Polish Music Centre w Los Angeles. Do Stałej Konferencji została w tym roku przyjęta nowa instytucja: Fundacja Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego we Włoszech z Rzymu.

Cel Stałej Konferencji został zawarty w Statucie, który powstał jeszcze za czasów gdy Polska nie była jeszcze suwerennym krajem: „(...) Koordynacja działalności instytucji członkowskich, otaczających swoją troska dorobek i rozwój kultury polskiej oraz prezentacja wolnemu światu jej bogactwa i nierozerwalności z humanistyczną kulturą europejską (...)”.

Do dnia dzisiejszego, wszystkie wyżej wymienione organizacje (bardzo często dzięki dobrej woli licznych wolontariuszy) pielęgnują z należytym pietyzmem archiwa, księgozbiory i dzieła sztuki pozostawione przez kolejne fale emigrantów, przede wszystkim politycznych. Innym ważnym ich celem jest tworzenie pomostu kulturowego pomiędzy krajem zamieszkania i Polską. Po czterdziestu latach Jej istnienia, należy życzyć dalszego owocnego rozwoju oraz Ad multos annos Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie!

 

Witold Zahorski

Wicedyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu

 
.....................................................................

 

DAWNE FOTOGRAFIE Z BIBLIOTEKI POLSKIEJ W PARYŻU DOSTĘPNE ON-LINE


 

.....................................................................

 


.....................................................................

 

THL/BPP wspiera kampanię Stowarzyszenia Promocji Języka Polskiego za Granicą na rzecz dwujęzyczności w środowiskach polonijnych  „Podaruj dziecku swój język ojczysty” we Francji.

 

La SHLP/BPP soutient la campagne menée en France par l’Association pour la Promotion de la Langue Polonaise à l’Étranger (Association for the Promotion of Polish Language Abroad) pour le bilinguisme dans les milieux polonais « Podaruj dziecku swój język ojczysty ».

http://www.appla.org/

http://www.podarujdzieckujezyk.org/

.....................................................................


W dniach 3-17 września 2014 r. w Bibliotece Polskiej w Paryżu realizowane były praktyki dla studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W ramach praktyk studenci konserwowali obiekty na podłożach papierowych.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Towarzystwa Historyczno-Literackiego.

 
.....................................................................
 
 
Collections du XIXe siècle
de la Société Historique et Littéraire Polonaise/
Bibliothèque Polonaise de Paris/
Musée Adam Mickiewicz
Patrimoine documentaire inscrit en 2013 au Registre « Mémoire du Monde » de l’UNESCO
 

 

Zbiory XIX wieku
Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego/
Biblioteki Polskiej w Paryżu/
Muzeum Adama Mickiewicza
Dziedzictwo dokumentacyjne wpisane w 2013 roku na listę UNESCO „Pamięć Świata”

.....................................................................
 
 

L’Association Solidarité France-Pologne fut créée à Paris en 1980 au moment de la naissance du syndicat Solidarność. Elle est toujours active, mais fonctionne avec moins d’intensité. Au début de l’année 2012, ses archives ont été léguées à la Société Historique et Littéraire Polonaise / Bibliothèque Polonaise de Paris et sont devenues accessibles aux chercheurs.

Une convention concernant le don d’archives a été signée le 27 janvier 2012, lors d’une soirée solennelle à l’ambassade de Pologne à Paris, en présence de l’ambassadeur de Pologne en France, Tomasz Orłowski, par le président de l’ASFP, Karol Sachs, et le président de la SHLP, C. Pierre Zaleski.

Les documents d’archives sont majoritairement des pièces isolées, mais une grande partie est constituée de cahiers, liasses et publications reliés. Ils représentent 10 mètres linéaires ; le contenu du fonds a été classé, groupé, répertorié en 261 numéros de références (unités archivistiques). On dissocie dans le fonds plusieurs types de documents, en polonais et en français, comme les actes juridiques, les journaux officiels, les conventions, mais aussi les communiqués, de la correspondance, des fichiers personnels, de la presse, des brochures, des guides d’information, des livres. Il y a également une documentation photographique, cartographique, iconographique sous forme d’affiches, de documents audiovisuels (cassettes VHS et cassettes audio).

En 2013 a paru l’Inventaire rédigé par l’historienne et archiviste, Magdalena Heruday-Kiełczewska qui s’est chargée du classement et de la description de toutes ces unités archivistiques. 

 
.....................................................................
 

Stowarzyszenie Solidarité France-Pologne zostało utworzone w roku 1980 w Paryżu, w tym samym momencie, w którym powstawał NSZZ Solidarność. Stowarzyszenie to działa do dziś, choć mniej intensyw­nie. Na początku roku 2012 jego archiwa z lat 1980-2004 zostały przekazane Towarzystwu Historyczno- Literackiemu / Bibliotece Polskiej w Paryżu i są udostępniane badaczom.

Porozumienie o przekazaniu archiwów zostało podpisane 27 stycznia 2012 roku podczas uroczystego wieczoru w Ambasadzie Polskiej w Paryżu. W obecności ambasadora Polski we Francji, Jego Ekscelencji Tomasza Orłowskiego, podpisy na akcie porozumienia złożyli: prezes SSFP – Karol Sachs i prezes THL – Kazimierz Piotr Zaleski.

Przekazane materiały archiwalne występują w dużej mierze w formie luźnej, jednak sporą ich część stanowią poszyty i wydawnictwa zwarte. Całość liczy 10 metrów bieżących usystematyzowanych w 261 jednostkach archiwalnych. W zbiorze występuje kilkanaście typów dokumentów w języku polskim i francuskim, takich jak akta prawne – dzienniki ustaw, statuty, umowy, poza tym komunikaty, korespondencja, kartoteki osobowe, prasa (także podziemna), broszury, informatory, książki. Znajduje się także dokumentacja fotograficzna, kartograficzna, ikonograficzna w formie plakatów, audiowizualna (kasety VHS i magnetofonowe).

W roku 2013 ukazał się inwentarz autorstwa Magdaleny Heruday-Kiełczewskiej, historyka i archiwistki, która uporządkowała i opracowała całość tego archiwum.

 
 
..................................................................... 
 
 
 

Pomoc w 2013 r. w ramach zadania „Porządkowanie zbiorów archiwalnych za granicą”, realizowanego z wykorzystaniem funduszy pochodzących z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe”

W roku 2013 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wykonując zadanie „Porządkowanie zbiorów archiwalnych za granicą”, delegowała do THL/BPP dwoje archiwistów na okres 4 miesięcy. W trakcie prac uporządkowano część archiwum Collège de l'Europe Libre (1952-1956), zweryfikowano opisy do katalogu map XVIII w. i przygotowano roboczą wersję katalogu.

Zadanie realizowane było przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. THL dziękuje serdecznie obu instytucjom za okazaną pomoc.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

En 2013, dans le cadre de leur programme d’aide en faveur des institutions polonaises à l’étranger, les Archives Nationales de Varsovie ont permis à 2 spécialistes de venir à Paris afin de travailler sur nos manuscrits et nos cartes. Il s’est agi de poursuivre et de terminer les travaux de catalogage, commencés plus tôt ; ces travaux se sont concentrés sur les cartes du XVIIIe siècle et les documents d’archives du XXe siècle. De plus, nous avons pu obtenir des supports pour la conservation de ces mêmes archives.

Ce projet, si important pour notre institution, a pu être réalisé grâce à un financement de la part du Ministère polonais de la Culture et du Patrimoine National. La Société Historique et Littéraire Polonaise exprime sa plus profonde reconnaissance au Ministère et aux Archives Nationales pour leur intérêt et leur aide. En même temps, la SHLP exprime le souhait de voir cette aide indispensable nouvellement reconduite en 2014.

 
.....................................................................
 

  L’École Nova Polska à la Bibliothèque Polonaise de Paris

 

 

Tous les mercredis matin, la Bibliothèque Polonaise de Paris accueille les enfants de l’École Nova Polska. Le profil historique et artistique de cette nouvelle association éducative, dont les buts correspondent aux missions de notre institution, nous donne des couleurs fraiches.

Cette collaboration consiste principalement à organiser des rencontres ouvertes permettant d’éveiller la sensibilité artistique des enfants dès leur plus jeune âge. Les concerts de musique classique à l’occasion de la Journée de la Famille, du carnaval et  de l’Année Chopin ont été des moments chaleureux pour tous, organisateurs et participants.

W środowe poranki Biblioteka Polska gości dzieci ze szkoły Ecole Nova Polska. Profil historyczno-artystyczny tej nowej społecznej placówki edukacyjnej odpowiada wyzwaniom działalności naszej instytucji i nadaje jej świeżych rumieńców.

Współpraca w głównej mierze polega na organizowaniu spotkań otwartych, mających na celu rozbudzenie wrażliwości artystycznej u dzieci od najmłodszych lat. Koncerty muzyki klasycznej z okazji Dnia Rodziny, karnawału, Roku Chopinowskiego spotkały się z ciepłym odbiorem zarówno organizatorów jak i uczestników.

http://www.ecolenovapolska.com/


 
 
       Copyright © Bibliothèque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.